Veilig thuis in een welvarend Merksem

Inleiding

Bij aanvang van de bestuursperiode begin 2013 heeft N-VA-Merksem  beloofd, op grond van de ‘kracht van verandering’ dat Merksem er op het einde van de legislatuur gans anders zou uitzien.  We geven u hierbij dan ook graag een overzicht van wat we de voorbije jaren hebben gerealiseerd , alvorens over te schakelen naar wat nog op stapel staat in de zeer nabije toekomst.

Na meer dan 20 jaar discussie en besluiteloosheid van de vorige coalities waardoor spijtig genoeg steeds meer winkeliers het voor bekeken hielden met leegstand tot het onvermijdelijke gevolg, werd op 6 mei 2013, samen met het Vlaams Gewest en het Antwerps stadsbestuur onmiddellijk gestart met de heraanleg van de Bredabaan, een werk van méér dan 20 miljoen euro.   Bij deze heraanleg werd vooral aan de veiligheid van voetgangers en fietsers gedacht.  De zwakke weggebruikers kregen een brede wandelboulevard en een ruim fietspad gescheiden van de autorijweg.  Auto’s rijden over twee enkele rijstroken en het openbaar vervoer kreeg een eigen bus- en trambedding in het midden van de Bredabaan. De vernieuwde Bredabaan - de levensader van Merksem - werd op 29 augustus 2015 officieel ingehuldigd door minister Ben Weyts.

Er werd uitdrukkelijk aandacht besteed voor het behoud van de bestaande handelszaken, maar ook voor het aantrekken van nieuwe activiteiten.  De economische leefbaarheid van de Bredabaan is door de heraanleg ontegensprekelijk versterkt.  Het is een moeilijke oefening geweest, maar de komende jaren zullen onze ondernemers hier de vruchten van plukken.  Eén van de belangrijkste inspanningen om de aantrekkingskracht van de Bredabaan in de kijker te zetten, is de prachtige eindejaarsverlichting die volledig door het district wordt gefinancierd.

En het bleef niet bij de heraanleg van onze winkel- en mobiliteitsas. Al in januari 2015 had de officiële inhuldiging plaats van het volledig nieuw heraangelegde, inclusief met fonteinen, Burgemeester Nolfplein.  Zopas werd ook gestart met de restauratie van de buitenschil van het districtshuis.

De voorbije jaren werd ook de Vaartkaai van Schoten tot in Merksem onder handen genomen.  De treinsporen werden verwijderd en in de plaats daarvan kwam een volwaardig fietspad.  Daar waar de  rijbaan het smalst was, werd een verbreding gerealiseerd zodat het verkeer makkelijker zou kunnen kruisen. Ook werden het Kluizeveldenplein, De Wilgen, De Rerum Novarumlaan en de Oude Bredabaan heraangelegd.  Het kruispunt Merksemheidelaan – Van Praetlei – Winkelstap werd heringericht. Daarnaast werden ook de parkeerstroken en de bushaltes op de Lambrechtshoekenlaan heraangelegd.

Momenteel is de heraanleg van de Terlindenhofstraat en het omvormen van de Speelpleinstraat naar fietsstraat in uitvoering, net als de heraanleg van de Van Roiestraat.  De Straalstraat, Beukenhofstraat, De Biezen en de Carrettestraat staan eveneens gepland in 2018 en 2019.

Daar waar onder het vorige bestuur de velostations in de districten nog verre dromen waren, werd samen met het stadsbestuur ervoor gezorgd dat Merksem hier nu volop mee kan van genieten.  Op 20 december 2016 werd het deelfietssysteem Velo operationeel met maar liefst 14 stations.  Het aantal stations werd nadien nog verder uitgebreid.

In en rond ons district vonden cruciale werken plaats voor de mobiliteit van morgen.  Werken die twintig jaar op zich hebben laten wachten.  Op 4 december 2016 werd de IJzerlaanbrug definitief afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. In datzelfde weekend werd de nieuwe fietsbrug op een ponton naar de juiste locatie gebracht en over het Albertkanaal gelegd. De fietsbrug werd officieel in gebruik genomen op 6 april 2017. 

Op 4 juli 2017 werd gestart met de afbraak van de Brug van de Azijn en reeds einde maart 2018 werd de nieuwe brug geplaatst en op 2 april 2018 opengesteld voor het verkeer.  

In de loop van 2019 zal gestart worden met de vervanging van de Gabriël Theunisbrug, beter gekend als de Brug van het Sportpaleis. Deze werken zullen in fasen worden uitgevoerd zodat er steeds verkeer mogelijk blijft.  Tegelijkertijd zal begonnen worden met de aanleg van het Duvelsplein.  Dit is de plaats waar nu het kruispunt ligt van de Minister Delbekelaan met de Frans de l’Arbrelaan.  Hier komt een plein dat de mogelijkheid zal bieden om te sporten, te spelen of rustig te zitten.  Er zullen ook bomen aangeplant worden zodat dit plein de groene toegangspoort naar Merksem wordt. Einde 2017 werd reeds gestart met de werken aan de Frans de l’Arbrelaan.

Het masterplan ‘Groen Hart’ nadert zijn voltooiïng. Alle wandelpaden in het Gemeentepark, het Hofke van Roosendael en het Runcvoortpark werden vernieuwd en de aanleg van de nieuwe inkom van het Runcvoortpark die het park voor de wijk aan de Rode Loop ontsluit, werd volledig afgewerkt.

Vanuit het Bouckenborghpark werd een nieuw pad met verlichting   aangelegd richting Oude Barreellei.  Tevens wordt gestart met de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem waar dan uitvoering zal aan gegeven worden in de volgende legislatuur.

In het Hof ter Heyde werd een grote hondenloopzone aangelegd die op dinsdag 3 oktober 2017 - de dag vóór werelddierendag -  officieel werd ingehuldigd. Ook elk jaar op werelddierendag wordt een cheque van 500 euro geschonken aan een vereniging die zich inzet voor het dierenwelzijn.

Als blijvende herinnering aan onze meest bekende Merksemnaar Gaston Berghmans, die op 21 mei 2016 overleed, werd de dreef naar het kasteel van Bouckenborgh benoemd tot Gaston Berghmansdreef.  Vanuit zijn woonplaats, de tweede verdieping op de hoek van de Bredabaan en de Rustoordstraat keek Gaston dagdagelijks uit op deze dreef.

Binnen het beleidsdomein sport werd door middel van co-financiering van stad en district een volledig nieuwe atletiekpiste aangelegd.  Het sport- en recreatiedomein Distelhoek werd vernieuwd. Nieuwe paden werden aangelegd en diverse sportinfrastructuur werd geplaatst.

Dankzij het stadsbestuur werd in het  najaar van 2017 begonnen met het bouwen van een tweede sporthal aan de Rode Loop die zal gekoppeld worden aan de bestaande hal zodat een optimale bezetting en exploitatie mogelijk is.  Een gemeenschappelijke inkomhal zal als centrale plek voor het complex dienen.

In 2018 zal ten behoeve van FC Merksem een kunstgrasveld en een trapveld worden aangelegd en zal er voor de turnvereniging Klimop ook gestart worden met de renovatie van de Gymhal Terlinden.

Middels publiek private samenwerking werd begin 2018 aan de Carrettestraat gestart met de bouw van een sportcentrum ten behoeve van basketbalclub Antwerp Giants die tevens een buffer zal vormen tussen de bewoning aan de kant van de Gasthuishoevestraat en het watergebonden bedrijventerrein aan de Vaartkaai.

Binnen het domein jeugd werd de rechterremise van het Bouckenborghpark verbouwd tot vier ingerichte en bemeubelde polyvalente zalen en werd  het speelterrein van het Kwadeveldenplein heraangelegd.  Ook de speeltuin in het Fort werd volledig vernieuwd.  Er werd een avontuurlijk speelbos ingericht  in het Bouckenborghpark, dat op 20 mei 2018 officieel werd ingehuldigd.  In 2018 en 2019 zullen ook de speelterreinen aan het Leiebos, De Wijngaardberg en de Krokusstraat worden vernieuwd.

Een ander project dat de Merksemnaar zeker niet koud zal laten, is de oplossing die we uiteindelijk hebben gevonden voor het Runcvoorthof, een prachtig gebouw dat al jaren staat te verkommeren.  Nadat er in 2005 asbest werd gevonden,  leek deze historisch waardevolle site voor Merksem verloren te gaan.  Dat was echter zonder de N-VA gerekend.  Mede door ons aandringen krijgt het kasteel een nieuwe invulling: het wordt opgedeeld in wooneenheden met een prachtig publiek park errond.  In het koetshuis trachten we een commerciële invulling te realiseren.  Opnieuw een investering van niet minder dan 6 miljoen euro.

Kortom: het Merksem van vandaag ziet er aangenamer, groener en mooier uit.  

Voor de ontelbare culturele activiteiten, georganiseerd in het Cultuurcentrum, het Kasteel Bouckenborgh en Merksemdok werden vanaf 2013 tot en met vandaag zo maar eventjes 170.000 tickets verkocht. In 2018 zal gestart worden met de restyling van Merksemdok, onder meer een vernieuwde bar met toegang tot de zaal, gemeenschappelijke bureaus en vernieuwd sanitair en gevelwerken.  Er wordt vanuit de stad een bedrag voorzien van 250.000 euro voor de eerste fase.

De vergrijzing van de bevolking laat ook ons niet onberoerd. Door het zorgbedrijf werd meer dan 46 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructurele aanpassingen maar ook in de nieuwbouw van meer dan 100 serviceflats in de woonzorgcentra Sint-Bartholomeus  en Melgeshof.  Mede door deze investeringen zal het aanbod voor senioren in Merksem stijgen van 569 woonplaatsen naar 722 of een vermeerdering van 153 wooneenheden.

Inzake veiligheid tot slot zal in het najaar van 2018 gestart worden met de nieuwbouw van het politiehoofdkantoor op de Bredabaan.  Burgers zullen er 12 uur per dag, 7 dagen op 7, terecht kunnen. Er zal kortelings een hypermodern cameranetwerk geplaatst worden dat ervoor moet zorgen dat Merksem leefbaarder en veiliger zal worden.

Al deze realisaties en projecten vertegenwoordigen een investering  van +/- 185 miljoen euro of 7,4 miljard Belgische franken.  Louter en alleen op basis van de districtsdotatie zouden wij dus 18 legislaturen of 108 jaar nodig hebben om dit pakket aan investeringen te kunnen realiseren.

Deze 185 miljoen euro investeren wij op één legislatuur, mede dankzij de steun van vele partners. En dan denk ik aan de Stad Antwerpen, het Zorgbedrijf, het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur, De Lijn, Riolink, AG Vespa en de Vlaamse Waterweg.

U ziet het:  N-VA-Merksem heeft uitgevoerd wat beloofd werd.  Merksem ziet er op het einde van deze legislatuur heel anders uit. Nooit in de Merksemse geschiedenis werd op één legislatuur een bedrag van deze omvang geïnvesteerd.  En wees ervan overtuigd: zonder financiële putten te maken.  De rekening klopt. De kracht van verandering heeft wel degelijk gewerkt. 

In dit programma vindt u terug waar we de komende jaren graag verder aan willen bouwen.   Wij vragen dan ook uw steun om dit beleid verder te mogen zetten.

Merksem is een veilig district

Samen met de Stad werken we aan onze veiligheidscultuur.  Alle overlast en criminaliteit, klein én groot, pakken we aan.  We zijn voorstander van buurtcomités en buurtinformatienetwerken (BIN).  Die bevorderen de sociale weefsel in de buurt en de lokale veiligheid.  Door onze nauwe samenwerking met deze partners weten we wat er in onze wijken leeft en staan wij als district het dichtst bij de burger.  We vervullen een signaalfunctie naar de Stad toe en nemen die rol actief op: via regelmatig overleg met de politie en de Stad Antwerpen, volgen we dossiers op en houden we de vinger aan de pols.   De stadsmariniers brengen mensen en diensten samen om leefbaarheids-en veiligheidsproblemen structureel op te lossen en aan te pakken.  Ook met hen wordt er nauw samengewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. 

De plaatsing van (mobiele) camera’s in ons district is een meerwaarde voor onze veiligheid.  We zijn tevreden met de recent geplaatste camera’s en we streven naar een verdere uitbreiding.   Camera’s spelen namelijk niet alleen een belangrijke rol bij het herkennen van daders van misdrijven; hun preventief effect mag niet onderschat worden, bijvoorbeeld in de strijd tegen sluikstort maar bij uitbreiding tegen alle types van misdrijven.

We ambiëren een snelle realisatie van het nieuwe politiekantoor op de Bredabaan in Merksem.   Het nieuwe kantoor wordt een wijkkantoor waar burgers 7 dagen op 7 en 12 uur per dag terecht kunnen.  Er wordt zo veel mogelijk op afspraak gewerkt.  Daardoor kan er meer blauw ingezet worden op straat. Waar het dringend nodig is, komt de politie ter plaatse met combi’s die ingericht zijn als mobiele kantoren. Zo kunnen dossiers meteen administratief afgehandeld worden, wat zowel voor de burger als de politie veel efficiënter werkt.

We binden de strijd nog verder aan tegen inbraken en diefstal.   We organiseren samen met de Stad en de politie infosessies voor verenigingen, buurtcomités, buurtinformatienetwerken en inwoners.  Tijdens deze sessies lichten we toe welke maatregelen preventief genomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld politietoezicht tijdens vakantie, gratis huisbezoek door de politie om samen met u te bekijken hoe goed uw woning tegen inbraak beveiligd is en welke maatregelen u nog kunt treffen.    Daarnaast blijven we verenigingen ondersteunen door hen subsidies aan te bieden voor de preventieve beveiliging van hun lokalen tegen diefstal.  

Bij de heraanleg van straten en pleinen houden we rekening met de sociale controle.  We vermijden hoge muren en begroeiingen en zorgen ervoor dat pleinen zo overzichtelijk mogelijk zijn, zonder duistere hoekjes.

We blijven open en transparant communiceren over de criminaliteitscijfers van ons district.   We presenteren deze cijfers op regelmatige basis aan de districtsraad. 

 

Merksem is een bereikbaar district

2.1. Door in te zetten op slimme mobiliteit

Merksem moet bereikbaar zijn en blijven.  We zijn daarom tegen het knippen van straten: bestaande verbindingen moeten blijven bestaan.  

We screenen structureel onze straten op snelheidsovertredingen en waar objectief uit de metingen blijkt dat te snel wordt gereden, treffen we snelheidsremmende maatregelen.  

We doen wat nodig is om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken.  Zo is iedere schoolomgeving zone 30 en moeten de nodige oversteekplaatsen worden voorzien.

Fietsende kinderen zijn, zeker in de donkere wintermaanden, niet altijd even zichtbaar.  Fluohesjes zijn ondertussen al goed ingeburgerd, maar er is nog ruimte voor verbetering.  We voorzien daarom een ruime actie rond verkeersveiligheid, waar we onder andere met gebruik van een echte vrachtwagen de dode hoek visueel aantonen.  We leggen daar ook de klemtoon op respect voor de verkeersregels en voor andere weggebruikers.   Daarnaast willen we onze fietsende kinderen voorzien van extra spaakreflectoren zodat het gebruik daarvan even vanzelfsprekend wordt als het gebruik van een fluohesje.  We promoten daarnaast het gebruik van een fietshelm. 

De velo’s zijn geïntroduceerd in ons district.  We pleiten voor de plaatsing van extra stations, onder meer ter hoogte van het Jan Palfijn Ziekenhuis.

We stimuleren het gebruik van deelwagens nog verder en steunen daarom bedrijven zoals Poppy en Cambio.  Waar nodig worden voorbehouden parkeerplaatsen voorzien.

Merksemnaren die gebruik maken van een elektrisch voertuig en niet de mogelijkheid hebben dit inpandig te parkeren en/of op te laden, moeten gebruik kunnen maken van daartoe voorziene parkeerplaatsen en infrastructuur zoals laadpalen op het openbaar domein zoals dat nu reeds het geval is op het Victor Roosensplein.

Als we willen dat de Merksemnaar meer gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan dient de kwaliteit daarvan sterk te verbeteren.   De schrapping van buslijn 650 in de Nieuwdreef was een onbegrijpelijke beslissing van De Lijn, net zoals de schrapping van de bus in de Zwaantjeslei. Merksem moet steeds bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.  Dat openbaar vervoer moet betrouwbaar zijn.  Dat betekent niet alleen op tijd rijden, maar ook zekerheid bieden i.v.m. bestaande routes.  In plaats van te beslissen van bovenuit zou De Lijn vraaggestuurd moeten werken.   Een behoefte-analyse zou meteen duidelijk maken dat Merksem nood heeft aan beter en kwalitatiever openbaar vervoer.   We steunen daarom de opstart van een autonoom vervoersbedrijf dat instaat voor de organisatie van openbaar vervoer in de Antwerpse regio.   In afwachting daarvan pleiten we voor een structureel overleg tussen De Lijn, de Stad Antwerpen en het district Merksem, waar dossiers als deze besproken kunnen worden én er ook oplossingen uit de bus komen. 

2.2. Door in te zetten op de kwaliteit van ons publiek domein

Er is veel te lang te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van onze straten en pleinen.   Dat chronisch tekort wordt verder weggewerkt.   We lijsten prioritaire straten op en pakken die één per één aan.   De Catershoflaan (tussen Kroonplein en Ringlaan), Trammezandlei, Doelhofstraat en de Akkerbouwstraat, staan daarbij hoog op de radar.

We investeren slim in ons openbaar domein.  Waar de riolering aan vernieuwing toe is, hernieuwen we meteen de hele straat.   Indien rioleringswerken niet nodig zijn, dan kunnen we gefaseerd tewerk gaan door bijvoorbeeld enkel voetpad, fietspad of rijbaan te vernieuwen.   Zo zetten we de beschikbare middelen gericht in om de pijnpunten zo veel mogelijk weg te werken.

Naast onze lokale projecten, volgen we ook samen met de bevoegde overheden de bovenlokale projecten op.   Denk maar aan de vernieuwing van de Theunisbrug, de aanleg van het Duvelsplein en de heraanleg van de Oude Bareellei.  We zien erop toe dat in deze projecten de noden van de Merksemnaar mee in acht genomen worden.    We beogen een optimale planning van lokale en bovenlokale projecten zodat de mobiliteit binnen Merksem gegarandeerd blijft.

Bij de herinrichting van kruispunten, streven we maximaal naar conflictvrije kruispunten.   Zwarte punten waar veel verkeersongevallen voorkomen, worden verder prioritair aangepakt.   De verkeersveiligheid staat steeds voorop.

We hebben aandacht voor de zwakke weggebruiker.  Hoewel Merksem al sterk scoort op gebied van fietsveiligheid, is er altijd ruimte voor verbetering.    We identificeren knelpunten en pakken ze ook aan, waar nodig in samenwerking met andere partners zoals het Vlaams Gewest.

We schrappen geen parkeerplaatsen.  In nieuwe projecten gaan we maximaal voor het behoud van het bestaand aantal parkeerplaatsen en waar mogelijk, breiden we uit, rekening houdend met de bestaande noden op gebied van leefbare omgeving en groen.

We stimuleren het gebruik van de Park & Ride Keizershoek om zo de parkeerdruk in de omliggende woonwijken onder controle te houden.   We pleiten voor de invoer van een combi-ticket waarbij de parkeerkost en de kost voor het gebruik van openbaar vervoer gecombineerd worden in één voordelig ticket.

We moedigen het gebruik van de sticker voor zorgparkeren aan.  Met die sticker geeft een bewoner aan dat zorgverleners zoals dokters, thuisverpleging enzoverder voor de garagepoort mogen kortparkeren, terwijl ze een bewoner in de buurt zorg komen aanbieden.  

Merksem is een welvarend district

Lokale economie/Handel en horeca geven uitstraling aan ons district

De lokale middenstand verdient onze steun.  We stimuleren daarom onze bewoners om te winkelen in eigen buurt.   In samenwerking met de Stad wordt een campagne opgestart om de buurtwinkel te promoten.  We ontwikkelen een app waar lokale handelaars informatie in kunnen meedelen, zoals bvb. hun openingsuren, maar ook promo-acties, …  

We stimuleren de opstart van goed werkende middenstandsverenigingen.

We richten een lokale middenstandsraad op, die net zoals de jeugdraad, cultuurraad, sportraad en seniorenraad bevraagd zal worden over lokale initiatieven zoals bvb. de heraanleg van straten of de inrichting van evenementen.   We stimuleren deze middenstandsraad om zelf ook initiatieven uit te werken ter promotie van de lokale handelaar.

In december zetten we Merksem extra op de kaart als winkeldistrict door in een aantal straten en invalswegen te blijven voorzien van prachtige feestverlichting.  

Om de leefbaarheid van de Bredabaan en haar onmiddellijke omgeving te verbeteren, ijveren we voor een inperking van het winkelkerngebied.  Binnen dat gebied kunnen we (nieuwe) winkels stimuleren om zich in dit gebied te vestigen.  Buiten het gebied ijveren we voor een herbestemming naar woningen.   Ook binnen het winkelkerngebied ijveren we ervoor dat de leegstaande ruimtes boven winkels maximaal worden ingezet als wooneenheden.  

We stimuleren de lokale winkeliers en horeca-uitbaters om hun zaak toegankelijker te maken voor mindervaliden.

Lokale markten en foren

Onze wekelijkse markt behoudt haar traditionele locatie: het Sint Franciscusplein en omliggende straten.  

In samenwerking met de Stad en de markthandelaarsvereniging onderzoeken we de mogelijkheid tot periodieke avondmarkten of weekendmarkten, die desgevallend omkaderd kunnen worden door lokale initiatieven zoals een optreden van een muziekband, …

Onze drie lokale foren (de kleine foor, de grote foor en de tuinwijkkermis) blijven behouden.    We onderzoeken samen met de Foornijveraars op welke manier we de Foren verder kunnen ondersteunen en meer bekendheid kunnen geven. 

Toerisme/Toerisme is een belangrijke economische sector

We zetten de lokale toeristische troeven van ons district in de kijker.   In het Groen Hart Merksem en het Fort van Merksem zijn namelijk prachtige fiets-en wandelroutes te ontdekken.  Ook socio-cultureel heeft ons district heel wat te bieden: het graf van Herman Weyns, het mineralogisch museum, de kerken in ons district, ...

Ook het Sportpaleis en de Lotto-Arena trekken heel wat publiek naar Merksem toe.   De heraanleg van de Theunisbrug en de aanleg van het Duvelsplein zullen een prachtige toegangspoort tot Merksem creëren en zo Merksem op de juiste manier op de kaart zetten.  

 

Merksem is een district waar het goed wonen is

1.1Ruimtelijke ordening en leefbare omgeving

Open ruimte en groene zones zijn onmiskenbaar om Merksem aantrekkelijker te maken en mensen te verleiden hier te blijven of te komen wonen.  Elke Merksemnaar heeft het recht te kunnen genieten van openbaar groen dicht bij huis.  Daarom ijveren we ervoor de bestaande groengebieden te behouden, te versterken en waar mogelijk te verbinden.

We pleiten voor een maximale verdieping van de Antwerpse Ring langsheen ons district.   Een uitbreiding van 4 naar 7 rijstroken ter hoogte van de wijk Distelhoek kan enkel richting de spoorweg.  Een verbreding richting de woonwijk is geen optie.

We verdedigen bij de bevoegde overheden de aanleg van een hoge, natuurlijke landschapsbuffer vanaf de Groenendaallaan, langsheen de R1, de verkeerswisselaar en de E19  tot aan de brug van Sint Lucas.  Deze buffer zal de geluidsoverlast van de snelwegen in de buurten drastisch doen dalen en de leefkwaliteit verhogen in de woonbuurten rondom.  Ook ecologisch is dit een ideale verbinding voor flora, fauna en de mens.   Extra is dat dit project relatief goedkoop gerealiseerd kan worden als quick win voor de werken gepland in het kader van de overkapping van de Ring. 

De overkapping van de ring biedt ongelooflijke verbeteringen van de leefbaarheid in onze wijken. Samen met de stad willen we bekijken welke mogelijkheden er zijn op en naast de overkapping, denk maar aan groenzones. We kijken kritisch naar de ingeplande gebouwen en nieuwe ontwikkelingen die daarmee gepaard zouden gaan, en houden daarbij rekening met de watergevoeligheid van ons district.

We pleiten ervoor om  in te zetten op de vraag naar betaalbare starterswoningen, eengezinswoningen voor middenklassegezinnen en specifieke woningen voor ouderen.    De focus dient daarbij te liggen op renovatie van oude woningen en reconversie van oude sites en verkrotte plekken om het Merksems uitzicht te optimaliseren.  Aansnijden van open ruimtes en groene stukken mag daarom zeker niet vanzelfsprekend zijn

We eisen niets minder dan een getunnelde, ondergrondse aanleg van de A102 en de 2de spoorwegontsluiting.   Om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken, ijveren we ervoor dat de A102 en 2de spoorwegontsluiting samen aangelegd worden of, indien dit technisch onmogelijk zou blijken, de werken zo goed mogelijk op mekaar afgestemd worden.

We vinden dat horeca thuis hoort in parken en deze juist aantrekkelijker maakt. Concrete plek kan het Runcvoorthof zijn waar Vespa nieuwe bewoning plant in het oude kasteel en waar het koetshuis een commerciële invulling krijgt.  Na aanleg van de A102 en het goederenspoor komt er ruimte vrij in de huidige reservatiestrook. We ijveren ervoor om in de ruimtelijke uitvoeringsplannen hiervoor op te nemen dat op deze ruimte plaats is voor zachte recreatie zoals minigolf of speelvelden, uiteraard met respect voor de open ruimte.

Nu we zelf verantwoordelijk zijn voor de verdere invulling en onderhoud van het Fort, ijveren we ervoor om dan ook de nodige middelen en steun te krijgen.  Het Fort als cultuurhistorisch erfgoed met de diverse focussen op vrije tijd, sport en natuurbeleving blijft voor ons een parel.   De faciliteiten op het Fort zijn er vooral om de lokale bevolking te dienen.   Het Fort verdient alle aandacht en zorgen met een ambitieus beheerplan.

Volkstuinen vinden we belangrijk als sociaal en gezond tijdverdrijf.  Voor de mensen van de Volkstuinen "De Boerenschuur" ijveren we voor andere tuinen als ze door de infrastructuurwerken zouden moeten verhuizen. 

Bomen in parken en dreven dienen op ziektes gecontroleerd te worden. Al is het maar om de veiligheid van alles wat er rond staat te garanderen. Enkel zieke bomen worden vervangen door inheemse, sterkere soorten.  Het kan nooit de bedoeling zijn om gezonde bomen te rooien.  Een gefaseerde vervanging van zieke bomen vermijdt kaalslag en zorgt via grote, gezonde bomen dat het groene karakter van Merksem behouden blijft.

We maken ons district kleurrijker door bloementorens of andere bloemenperken te voorzien aan de toegangspoorten.

We introduceren de "City Tree" in Merksem.   Dit is een slimme installatie van planten, voorzien van zonnepanelen en een regenwateropvangsysteem, die hetzelfde effect heeft op de zuivering van onze lucht als maar liefst 275 bomen.  Dit is een nuttige investering om de luchtkwaliteit in ons district te verbeteren.

24 % van het Merksemse groen is landbouwgebied, gesitueerd rond en op de reservatiestrook voor de A102.  Diverse lekkere landbouwproducten voor de lokale bevolking geteeld op professionele wijze zijn interessanter dan de huidige weiden en mais. Na de aanleg van de infrastructuren wensen we zulke landbouwactiviteiten te concentreren aan de Bredabaan en achter het Fort/Jan Palfijn.  Overblijvende boerderijen zoals de Royenborg dienen als cultureel levend erfgoed in het landschap geïntegreerd te blijven en te worden gepromoot als deel van onze geschiedenis tot vandaag.

Met 3 % wild natuurlijk groen scoort Merksem zeer slecht. We willen dit verder uitbreiden. Het stuk reservatiestrook tussen de verkeerswisselaar en de Laaglandlaan ligt vlakbij ruige natuurgebieden in Ekeren zoals de Oude Landen. Met Natuurpunt als partner en beheerder van dit nieuwe groengebied is het logisch dit stuk na de infrastructuurwerken te laten verbinden.  Het is eveneens de ideale buffer tegen geluid en fijn stof. 

Merksem wordt lid van Regionaal Landschap der Voorkempen en geniet zo van hun expertise en steun net zoals onze buren Schoten, Ekeren, Deurne, Brasschaat,...  Cultureel erfgoed, leefmilieu en landschapsinrichting worden zo nog meer versterkt in ons district.

1.2 Door in te staan voor onze dieren

Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze dieren.   Daarom richten we een raad voor dierenwelzijn op. Deze raad is vrij toegankelijk en zal zelfstandig functioneren onder toeziend oog van de schepen van Dierenwelzijn. Op deze wijze is er ook een heel duidelijk aanspreekpunt voor wie een project wil opstarten, vragen heeft, of zich wil inzetten voor een nog diervriendelijker Merksem.

We verhogen de biodiversiteit in de woonwijken en gaan bijensterfte tegen door stukken structureel groen te voorzien op middenbermen en aan autostrades.  Dat groen wordt ingezaaid met allerhande bloemen die van prille lente tot einde herfst bloeien.  Ook bekijken we in samenspraak met de Merksemse Imkerij de plaatsing van bijenhotels.   Aangezien bijen noodzakelijk zijn voor ons ecosysteem willen we dit zeker aanmoedigen. We promoten daarom ook het volgen van een imkercursus.

Specifiek voor honden wensen wij een aantal hondenweides binnen ons district uit te breiden met een behendigheidsparcours of andere speeltoestellen voor honden.   Daarnaast voorzien we voldoende verharding aan de poortjes zodat baasjes propere voeten houden, en zorgen we ervoor dat alle hondenweides veilig zijn afgebakend voor onze trouwe viervoeters, van eender welk formaat.  

Een gevoelig punt is hondenpoep die niet wordt opgeraapt en zo voor een onaangename omgeving zorgt.  Hondeneigenaars dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.   We willen hen ondersteunen door te onderzoeken waar extra nood is aan vuilnisbakken, al dan niet specifiek voor hondenpoep.   Ook alternatieve oplossingen zoals een hondenpoepzakjesautomaat of hondenpoepzakjes verdelen, willen we verder onderzoeken.  We werken niet alleen preventief: wanneer eigenaars betrapt worden op het niet oprapen van hondenpoep, dan zal hiervoor een GAS-pv uitgeschreven worden.

De bestaande vogelkooi in het park voldoet niet meer aan de noden.   We vervangen deze kooi dan ook door nieuwe, aangepaste kooien.  We zoeken een groep geëngageerde vrijwilligers om van de aanwezigheid van de vogels een educatief element te maken.  Het welzijn van de vogels primeert: als we geen kwalitatieve huisvesting kunnen realiseren, dan zoeken we waar nodig alternatieve locaties. 

Het dierenverblijf in het Fort van Merksem blijft omwille van haar educatief karakter behouden.  We kijken ten allen tijde toe op een kwalitatief verblijf. 

We staan open voor de ontwikkeling van een dierenbegraafplaats in ons district, in samenwerking met een private partner.

We stimuleren het gebruik van de huisdiersticker die door het Vlaams Gewest werd ontwikkeld.  Deze sticker maakt duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval van een brand ook de huisdieren kunnen redden.

Merksem is een bruisend district

We hechten groot belang aan het opwaarderen van belangrijke gemeenschapsvormende evenementen. We ondersteunen daarom initiatieven van verenigingen en (bewoners)groepen  zoals lokale evenementen, kermissen en dorpsfeesten in de wijken. Het zijn deze initiatieven die het contact, de verstandhouding en verbroedering tussen bewoners bevorderen en bijdragen tot de sociale cohesie van ons district.  

Een aantal prachtige evenementen zijn ondertussen, al dan niet met medewerking van een externe partner, jaarlijks wederkerende afspraken geworden in de agenda van vele Merksemnaren.  Denk maar aan de Vredesfeesten, Merksem Zingt, de ATV-vertelling, Muziek in de Wijk, …

ZoMerksem en Zomerpark brengen sfeervolle evenementen in de zomermaanden naar Bouckenborghpark.   Beide initiatieven verdienen onze volle steun.   We ijveren ervoor dat beide partners een grote gezamenlijke communicatiecampagne opstarten om hun initiatieven nog bekender te maken bij de Merksemnaar zodat iedereen mee van prachtige zomeravonden kan genieten.

Buurtbewoners organiseren ook heel wat evenementen die zeker onze ondersteuning verdienen.  Zo onder meer de Kunst-, Ambachten- en Rommelmarkt die de derde grootste is in Vlaanderen in haar categorie.   Maar ook andere wijkinitiatieven zoals buurtfeesten, culturele evenementen, kleinere lokale rommelmarkten, winterdrinks, … verdienen onze volle aandacht en steun.  

De Merksemse feestdag, Merksem vlagt, die jaarlijks gevierd wordt op 23 mei moet dé dag van ons district worden.  Op die feestdag willen we de identiteit en historiek van ons district in de kijker zetten.  We ijveren ervoor dat iedere inwoner niet alleen onze vlag uithangt, maar ook de achterliggende betekenis ervan kent.   We onderzoeken of we die dag een nieuw evenement kunnen organiseren rond lokale producten, muzikanten, …

De Vlaamse Feestdag, 11 juli, blijft een volksfeest waar iedereen mee van kan genieten.   Het moet een dag zijn om de Vlaamse identiteit te vieren en de Vlaamse Leeuw te laten pronken.   In plaats van één enkele barbecue, voorzien we een aanbod aan activiteiten voor jong en oud doorheen de dag en sluiten we de dag af met een eetfestijn dat toegankelijk is voor iedere Merksemnaar.   We hervormen Feest in de Tent tot een volwaardige Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

1.1 Door ruimte te geven aan onze jongeren

Kinderen en tieners zijn de toekomst van onze samenleving. We beschouwen kinderen dan ook als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de lokale gemeenschap. Net zoals volwassenen hebben kinderen eigen specifieke behoeften en bekijken ze de omgeving vanuit een eigen leefwereld. Daarom moeten ze ook alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en verdienen ze onze volle ondersteuning.

In de eerste plaats blijven we de initiatieven die vanuit de jongeren zelf komen ondersteunen, hoofdzakelijk logistiek en waar nodig financieel met behulp van het JES (Jeugd Evenementen Subsidie).

Deelnemen aan het vrijwillig jeugdverenigingsleven heeft een sterke positieve impact op het leven alle jongeren.  Daarom zullen wij in samenwerking met de scholen en de jeugdraad een sterke campagne voeren om de stap naar de jeugdbeweging te stimuleren.  

We behouden het werkingssubsidiereglement en zullen dit samen met de gebruikers evalueren en indien nodig de criteria aanpassen, transparantie bieden  en vooral de administratieve belasting verlichten zodat het nog beter aan de noden voldoet.

De jeugddienst levert sterk werk. Zij blijft de stuwende kracht vooral in de niet -georganiseerde jeugdinitiatieven zoals de spel- en sportmogelijkheden tijdens de vrije tijd en schoolvakanties.   Het inzetten op diversiteit en het begeleiden van jongeren naar het bestaande jeugdwerk kan een uitbreiding vormen van haar taken.

De jeugdraad is het instrument bij uitstek om de samenwerking tussen de verscheidene jeugdbewegingen te bevorderen.  Samen uit de eigen comfortzone treden en samenwerken zorgt voor een hoger kwalitatief jeugdwerk. Zij adviseert ook het district in alle zaken die de jeugd aanbelangen. Samen met de jeugddienst en het jongerencentrum vormen ze de basis van het jeugdwerk in Merksem.

We blijven het jongerencentrum Bouckenborgh ondersteunen in zijn werking. Het jongerencentrum  is de verbindende factor tussen de georganiseerde en niet-georganiseerde jeugd. Het begeleiden en samenwerken met alle jongeren zonder onderscheid naar een diverse jeugdwerking in al zijn aspecten is het doel. Zij verzorgen een ontmoetingsplaats waar de Merksemse jongeren in al hun diversiteit ongedwongen samen hun ding kunnen doen.

Ook de andere jeugdwerk initiatieven die integratie en diversiteit bevorderen (kras ed.) kunnen blijven genieten van onze steun. Zij spelen ook hun rol in het begeleiden van de individuele jongere naar het bestaande jeugdwerk.

We pleiten ervoor dat jeugdwerkers tijdens de vrijetijdsuren van onze jeugd aanwezig zijn in straten en op pleinen, zowel tijdens het schooljaar als tijdens de vakantieperiodes.

Er wordt gezocht naar een vorm van kruisbestuiving tussen de jeugd-, de cultuur-, en de sportdienst onder meer voor het gezamenlijk gebruik van infrastructuur.

We onderzoeken, in samenwerking met de sportdienst, de mogelijke aanleg van een multifunctionele “ urban sports “ voorziening. (skate, BMX, Step Parcour, fitness …)  We zoeken een geschikte locatie waar deze voorziening geen overlast veroorzaakt voor bewoners en toch centraal genoeg ligt voor onze Merksemse jongeren. 

We bouwen op het terrein hangplekken uit voor jongeren zonder dat deze plekken overlast creëren voor de buurt. Deze zouden kunnen worden gefaciliteerd met een Wi-Fi paal en camera bewaking.  

Bij het ontwikkelen van nieuw openbaar domein doen we steeds een jongerentoets: we onderzoeken op welke manier de nieuwe ruimte ook een meerwaarde kan bieden voor kinderen of jongeren.   Het spreekt voor zich dat het advies van de jeugdraad hierin ook een belangrijke rol speelt.  

Het Bouckenborgpark met zijn remises, jeugdlokalen, sportvelden, speelbos en het kasteel wordt het centrum voor onze Merksemse jongeren. Het wordt de uitvalbasis van het Merksemse jeugdwerk naar de wijken en pleinen. De jeugddienst kan gebruik maken van het kasteel om zijn werking verder uit te bouwen, echter zonder afbreuk te doen aan de waarde van dit cultureel bouwkundig erfgoed.

1.2 Door iedereen te laten sporten

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat wensen we alle Merksemnaren toe.   Sport is daarin een essentieel bestanddeel.

Promotiecampagnes om het gebruik van de bestaande sportaanbod te stimuleren is een middel om alle inwoners van Merksem aan het bewegen te krijgen en te houden.

Er moet binnen het district meer ruimte komen om de inwoners de kans te bieden aan sport te doen. We gaan na of er een optimale benutting is van de bestaande infrastructuur en of er nood is aan bijkomende infrastructuur.  Uit die analyse vloeit een actieplan voort, waarbij de focus voornamelijk ligt op renovatie van bestaande infrastructuur

De laatste jaren kwam er een fundamentele uitbreiding van onze lokale sportinfrastructuur. Het is onze bekommernis om de bestaande infrastructuur nu in optima forma te maken en te behouden. Er dienen voldoende middelen onder de vorm van infrastructuursubsidies en renovatie investeringen te worden voorzien zodat onze lokale infrastructuur beantwoordt aan de veranderende noden van de sporter en de sportverenigingen.

Het is onze wens dat de Schaal Sels als historische wielerwedstrijd zijn lokaal Merksems volkskarakter terugkrijgt. We streven ernaar om zowel start als aankomst op Merksems grondgebied te laten plaatsvinden, met een significant aantal plaatselijke rondes, gekoppeld aan een feestelijk evenement in en rond de aankomstzone.

We streven naar het behoud en een eventuele uitbreiding van de sportorganisaties binnen ons district met een bovenlokale uitstraling. We ondersteunen de organisatoren hierin.

Nu de sportsubsidies een Merksemse bevoegdheid worden, kunnen we bepalen hoe we deze nog beter kunnen afstemmen op de reële noden van onze Merksemse sportverenigingen.   De sportraad is daarbij een essentiële partner.  Uitgangspunt is dat onze verenigingen zelfbedruipend moeten zijn.  Het doel van de subsidie is een verbetering van sporttechnische kwaliteit, diversiteit en jeugdwerking.

We polsen of er een geschikte locatie en voldoende belangstelling is in Merksem om een sport in volle opgang zoals bijvoorbeeld het veldhockey een plaats te geven. We ondersteunen de initiatieven hieromtrent.

Het Fort van Merksem is overgedragen aan het district Merksem.  Op gebied van sport bekijken we hoe we de bestaande sportinfrastructuur kunnen aanpassen en uitbreiden naar actuele noden.  De polyvalente zalen moeten hun polyvalente functie behouden of terugkrijgen gezien de nood aan dergelijke ruimten binnen ons district. 

Na de overheveling van een deel van de sportsubsidies pleiten we ook voor een grotere inspraak in het lokale sportbeheer. De kennis en de ervaring van het sportantenne team, met ondersteuning van de sportraad, maakt dat ze als specialisten op het terrein beter kunnen oordelen en beslissen in verband met de ter beschikking stelling van sportinfrastructuur binnen ons district.

1.3 Door een gevarieerd cultuuraanbod

De Merksemnaar moet de kans krijgen om zich ook op cultureel vlak te ontplooien. Dit kan onder meer door lokale projecten te ondersteunen.

Naast het Cultureel Centrum Merksem en het Ontmoetingscentrum Merksemdok, krijgen ook de kleinere culturele verenigingen de aandacht die ze verdienen.   Verder willen we blijven inzetten op de culturele verrijking van de Nederlandse taal.

De culturele centra spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van lokale initiatieven. Naar analogie met de bibliotheken moet ook hun werking geactualiseerd worden. Cultuurcentra dienen meer te zijn dan de optelsom van de geprogrammeerde voorstellingen. Ze moeten dé ontmoetingsplaats worden mét gemeenschapsvormende activiteiten, meer ten dienste staan van het lokale socioculturele veld en diepgaander samenwerken met het district. 
De amateurkunsten en lokale projecten hebben nood aan een plaats om te repeteren en tentoon te stellen.  We willen dit bereiken door de reeds bestaande podia van onder andere CC Merksem en OC Merksemdok open te stellen voor de lokale projecten. Daarnaast onderzoeken we ook andere locaties op hun geschiktheid voor culturele tentoonstellingen.

Onze academie voor muziek, woord en dans is gekend tot ver buiten ons district.   Om haar werking te bevorderen zou zij op eenvoudige manier gebruik moeten kunnen maken van het podium in het CC Merksem.

Met een bibliotheek, een cultuurcentrum, een ontmoetingscentrum, een museum, de heemkundige kring en talloze culturele verenigingen heeft Merksem veel te bieden. Het is dan ook onze ambitie om onze inwoners veel beter bekend te maken met het lokaal cultureel aanbod. 

De initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemingen worden ondersteund door het district. Een logistiek, financieel of promotioneel duwtje in de rug kan veel betekenen een om positieve dynamiek te creëren. Dus eerder initiatieven van eigen bewoners steunen.

Modest, onze Merksemse Reus, moet meer aanwezig zijn op onze lokale evenementen.  Wanneer hij niet op stap is, verdient hij een prominente plaats in het districtshuis waar iedereen hem kan bewonderen.

We zorgen ervoor dat de inventaris van ons erfgoed ten allen tijde geactualiseerd is.  We maken eigenaars van erfgoed bewust van de  cultuurhistorische waarde van hun pand 

6.5.Door actieve senioren

We pleiten voor de invoer van een mantelzorgpremie in overleg met de Stad.

Met de stijgende levensverwachting en de teruglopende geboortecijfers na de Baby Boom periode is de groep senioren de sterkst groeiende groep binnen onze gemeenschap. Vele van deze senioren blijven lange tijd actief en beleven nog een kwaliteitsvolle periode in hun leven. In samenwerking met het Zorgbedrijf dienen we ervoor zorg te dragen dat diegene die dreigen in de vereenzaming te belanden, niet vergeten worden.

We willen iedereen, van jeugd tot nog actieve senioren, betrekken en stimuleren om zich te bekommeren om het lot van deze bejaarde medemens die het op fysiek, mentaal en sociaal vlak soms moeilijk heeft. Ook binnen de wijkwerking besteden we meer aandacht aan de ondersteuning van deze groep senioren. De jeugd en nog actieve senioren zouden bijvoorbeeld deze senioren kunnen helpen bij boodschappen, tuinwerk of straatpoets.

Naast de activiteiten en dienstverlening binnen onze dienstencentra is er mogelijk nood aan extra locaties waar seniorenactiviteiten kunnen worden georganiseerd.  In samenwerking met het Zorgbedrijf zoeken we een gepast antwoord op die vraag.   Ook kunnen we binnen het buurtwerk ruimte maken voor sportieve en geestelijke ontspanning van de senioren. Via een "Ken je Buur" project brengen we jongeren en ouderen samen en promoten we om samen zaken te doen op gebied van sport en cultuur. De sportantennes en cultuurantennes in samenwerking met de sportraad, cultuurraad, seniorenraad, de sport- en de cultuurverenigingen bekijken hoe er een aangepast en gestructureerd sport- en cultuuraanbod aan onze senioren kan worden aangeboden. Dit dient ruim te worden bekeken en zoveel mogelijke en verscheidene seniorenorganisaties dienen hierbij te worden aangesproken en betrokken.

We willen dat onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.   Als zij een aanpassing uitvoeren aan hun woning, kunnen zij rekenen op een subsidie vanuit het district.

 

Merksem is een verantwoordelijk en slim district

1.1 Door een klantvriendelijke overheid die haar burgers betrekt en informeert

Het districtsniveau is voor Merksemnaren het eerste aanspreekpunt.   We ijveren ervoor dat elke suggestie, vraag of klacht behandeld kan worden zonder de burger te moeten doorverwijzen naar een hoger niveau .

Bij (her)aanlegprojecten van het openbaar domein wordt aandacht besteed aan participatie en communicatie met de betrokken actoren, zodat hun wensen, verzuchtingen en belangen afgewogen kunnen worden.

De stad en het district besteden extra aandacht aan het snel, kwalitatief en efficiënt uitvoeren van geplande werken. Ook wanneer burgers problemen signaleren aan het openbaar domein, volgen én lossen we deze meldingen snel op.

1.2 Door proactief en goed te communiceren

We communiceren proactief.  We zetten daarbij in op verschillende kanalen en zorgen ervoor dat ook bewoners die niet mee zijn in de digitale evolutie toch de nodige informatie ontvangen.  

De lichtkranten blijven een belangrijk instrument om de Merksemnaar te informeren.

Bij opstart van nieuwe projecten of werkzaamheden worden voorafgaand infoborden geplaatst om de Merksemnaar te informeren over de geplande werken en/of overlast.

We zetten ook in op nieuwe technologieën.  We breiden het gebruik van de facebookpagina en website uit en onderzoeken of we een app kunnen ontwikkelen of de app’s van de Stad Antwerpen kunnen uitbreiden met extra diensten.

1.3 Door een gezond financieel beleid

Subsidies en samenwerkingsovereenkomsten worden gekoppeld aan duidelijke en meetbare doelstellingen. We bekijken hoe we de reglementering meer kunnen aanpassen aan de reële noden.

We beheren de beschikbare middelen als een goede huisvader.  We zorgen ervoor dat Merksem een gezond financieel beleid geniet, waarbij de kosten niet worden doorgeschoven naar een volgende generatie.  De stedelijke dotatie zal maximaal worden aangewend voor investeringen en de stijging van de exploitatiebegroting zal zo veel mogelijk worden ingeperkt.